Téma měsíce červenec 2009: Není vejce jako vejce

slepice_v_trave_1.jpeg V Evropské unii se chová více než 300 milionů nosnic – slepic, které snáší vejce. Více než dvě třetiny jich žije v nepřirozených podmínkách klecových chovů. V České republice využívá klecovou technologii přibližně 95 % komerčních velkochovů nosnic. V malých, holých klecích má každá nosnice životní prostor o velikosti jedné strany papíru A4.  

slepice_v_bateriich.jpgNemohou tu uspokojovat své životní potřeby, jako je volný pohyb, hrabání, popelení, hřadování či stavění hnízda pro snášení vajec. Nemohou dokonce ani roztáhnout a protřepat křídla a jen obtížně se v kleci otočí. Pobyt v přeplněných klecích způsobuje nosnicím značné utrpení. Bohužel právě od těchto zvířat pochází většina vajec, které se prodávají v obchodech, zpracovávají v potravinářském průmyslu či se nabízejí v pokrmech v restauracích a jídelnách.

ekologicky_chov_slepic.jpgNaštěstí už i v České republice existuje alternativa v podobě nabídky vajec z neklecových chovů.

Co je to welfare neboli životní pohoda hospodářských zvířat?

Welfare neboli životní pohoda hospodářských zvířat znamená vytvoření chovatelských podmínek, ve kterých zvířata netrpí fyzickou ani psychickou nepohodou a mohou projevovat své přirozené chování. Životní podmínky zvířat by měly splňovat alespoň základní požadavky definované již v 80. letech minulého století Britskou Radou pro ochranu hospodářských zvířat (Farm Animal Welfare Council) jako Pět svobod (Five Freedoms):

 1. Svoboda od žízně, hladu a nevhodné výživy
 2. Svoboda od nepohodlí
 3. Svoboda od bolesti, zranění a nemoci
 4. Svoboda projevovat přirozené chování
 5. Svoboda od strachu a stresu

Jednotlivé způsoby chovu uplatňují tyto zásady v různé míře nebo téměř vůbec. Nejnižšími standardy se obecně vyznačují intenzivní velkokapacitní chovy, jejichž rozmach nastal po druhé světové válce. Cílem tehdy bylo vyprodukovat co nejvíc levných potravin. I v současné době, kdy už se situace v Evropě zásadně změnila,  jsou potraviny stále velmi levné, ale cenu za tento luxus platí zvířata svým utrpením. Ve velkochovech se se zvířaty zachází spíš jako se stroji na výrobu živočišných potravin, a pokud je to ekonomicky výhodné, na jejich potřeby se nebere žádný ohled. Právě takové jsou i klecové chovy nosnic.

Jaké jsou rozdíly v chovech nosnic?

V klecových chovech jsou nosnice natěsnané v holých klecích s životním prostorem asi jedné strany telefonního seznamu. Klece jsou uloženy v dlouhých řadách v minimálně třech patrech nad sebou, v tzv. bateriích.  Systémy baterií jsou umístěné v halách s umělých intenzivním osvětlením, které svítí až 17 hodin denně, protože světlo podporuje snášení vajec. Zde slepice žijí asi jeden rok, krmí se medikovanými krmnými směsmi a za celý život nespatří přirozené světlo či trávu. Nemají možnost rozvíjet žádnou ze svých přirozených potřeb, jako je hrabání, klování, hnízdění nebo protřepávání křídel a čištění peří. Po jednom snáškovém období se celá hala vyskladní a slepice se převezou na jatka. Během této manipulace mnohé z nich utrpí zlomeniny dlouhých kostí, které jsou velmi křehké díky nucenému nedostatku pohybu a vyčerpání dlouhým snáškovým obdobím.

Alternativy k nehumánním klecovým chovům tvoří chovy v halách, chovy s venkovním výběhem či ekologické chovy:

 • Chovy v halách na hluboké podestýlce poskytují nosnicím při dobrém managementu uspokojivé životní podmínky. Mohou se volněji pohybovat, mohou projevovat přirozené chování jako je hrabání, popelení, obrušování drápů. Mají také k dispozici hřady a snášková hnízda. Nevýhodou jsou vysoké koncentrace zvířat v halách bez možnosti pobytu venku.
 • Chovy s venkovním výběhem se od předchozího typu liší možností pobytu venku, což značně zlepšuje celkovou životní pohodu nosnic.
 • Chovy ekologické či bio-chovy jsou z hlediska pohody nosnic nejpříznivější. Chovatelé v takových chovech musí plnit přísné podmínky pro udělení certifikátu Bio ve všech aspektech chovu a podléhají pravidelným kontrolám. Jelikož se obecně v ekologických chovech klade důraz na slepice_na_pastve.jpgco největší přirozenost života zvířat, samozřejmě zde mají nosnice možnost pobytu ve výběhu (plocha min. 2,5 m2/slepici), mohou snášet vejce do hnízda, v halách je podestýlka (max. 12 slepic/ m2 ) a hřady. Většina krmení pochází z ekologického zemědělství.

Aktuální situace  v České republice

V České Republice se chová přibližně 10,7 milionu nosnic. Z nich je přibližně 5,8 milionů chováno ve velkochovech a zbylých asi 4,9 milionů v malochovech a malých rodinných hospodářstvích. 95,8 % slepic ve velkochovech bylo v roce 2007 chováno v klecích, pouze 4 % slepic žilo v halách na podestýlce a mizivých 0,1 % v ekologických chovech. Chovy s výběhem u nás neexistují. Česká republika ročně vyváží přibližně 350 milionů vajec a dováží přibližně 700 milionů vajec. Většina vajec je dovážena ze Slovenska, Polska, Litvy a Rakouska. Průměrná konzumace vajec na osobu za rok činí přibližně 250 vajec.

Evropa bez klecí?

V posledních dvou desetiletích nastává posun v přístupu zákazníků zejména v západní Evropě od preferování nejnižší ceny ke zohledňování kvality a etických standardů při výrobě živočišných potravin. Informace o skutečné podobě velkokapacitních chovů zvířat vyvolávají zděšení u velké části veřejnosti. Stále více zákazníků odmítá kupovat potraviny vyprodukované takovým způsobem a při nákupu si vybírá potraviny vyrobené s ohledem na potřeby a pohodu (welfare) zvířat. Změny v myšlení a nákupních návycích zákazníků v posledních letech mění tvář celého zemědělského a potravinářského odvětví.

Průzkum Eurobarometer zjišťující názory veřejnosti ve všech zemích EU z roku 2007 ukázal, že pro velkou většinu obyvatel je otázka vhodných podmínek chovu zvířat důležitá a že jsou připraveni zohledňovat ji při svých nákupech. Občané České republiky se nijak neliší od svých západoevropských „kolegů".

Z průzkumu vyplývá, že:

 • 57 % konzumentů v EU je ochotných zaplatit víc za potraviny vyrobené s respektem k potřebám zvířat
 • 62 % konzumentů je ochotných změnit místo nákupu, aby koupili etičtěji vyrobené potraviny
 • 77 % konzumentů je přesvědčených, že podmínky chovu zvířat je třeba zlepšit
 • Podpora pro vyšší standardy pohody zvířat roste s množstvím informací o způsobech chovu zvířat.

Celá publikace je k dispozici na zde.

Rostoucí zájem evropské veřejnosti o vhodné podmínky chovu pro hospodářská zvířata a intenzivní kampaň evropských organizací pro ochranu zvířat přinesly své ovoce v podobě pozitivních legislativních opatření. V roce 1999 přijala Rada EU směrnici 1999/74/ES, která od 1.1.2012 zakazuje chov nosnic v konvenčních bateriových klecích ve všech zemích EU.

Vedle těchto konvenčních klecí však existují ještě tzv. obohacené klece, jejichž používání není nijak časově omezeno. V těchto klecích má každá nosnice 50 cm2 (plocha třech krabiček zápalek) prostoru navíc. Kromě toho je v klecích malý prostor pro popelení, hnízdění a hřadování. Bohužel jde pouze o „kosmetické" úpravy, které nosnicím nepřinášejí skutečnou změnu k lepšímu.

Povinné označování vajec a jejich obalů v EU

Na podporu informované volby zákazníků při nákupu vajec zavedla EU legislativu (NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce), která  nařizuje povinné slovní označení způsobu chovu nosnic na každém obalu vajec:

 • vejce nosnic v ekologickém chovu (s logem Bio)
 • vejce nosnic ve volném výběhu
 • vejce nosnic v halách (na krabičkách bývá uváděno: z chovu na podestýlce)
 • vejce nosnic v klecích.

Vejce_bio.JPG

 

 

 

Z jakého chovu vejce pocházejí lze zjistit také podle prvního čísla kódu přímo na vejci:

 • Vejce z klecového chovu - kód 3
 • Vejce z chovu v hale, z podestýlky - kód 2,
 • Vejce z volného výběhu - kód 1,
 • Vejce z ekologického chovu - kód 0.

Na základě monitoringu plnění povinnosti označovat vejce a obaly podle způsobu chovu prováděného Evropskou koalicí pro hospodářská zvířata lze konstatovat, že tento systém se velmi osvědčil a čím dál více zákazníků i u nás se podle něj orientuje při svých nákupech, ačkoli se výrobci klecových vajec snaží idylickými obrázky venkovské krajiny a šťastných slepiček na dvorku na svých obalech vajec zákazníka mást. Bylo by jistě prospěšné zavést podobné systémy označování i u ostatních druhů živočišných produktů.

Cena Dobré vejce (Good Egg Award)

goodeggawardsnewlogo.gifCena Dobré vejce je udělována od roku 2007 přední mezinárodní organizací pro ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming. Tuto organizaci založil v roce 1967 farmář Peter Roberts ve Spojeném království na protest proti zavádění velkokapacitních intenzivních chovů. Ze svého ústředí nedaleko Londýna dnes Compassion koordinuje Evropskou koalici pro hospodářská zvířata (European Coalition for Farm Animals - ECFA) a kanceláře na čtyřech kontinentech. Jejím posláním je zlepšovat životní pohodu hospodářských zvířat a podporovat dynamickou zemědělskou ekonomiku založenou na humánních a ekologicky udržitelných metodách farmaření.

Cena Dobré vejce pozitivním způsobem zapojuje potravinářské a obchodní firmy do hnutí za zlepšení životních podmínek nosnic, neboť vyhledává a odměňuje firmy, které již přestaly či nejpozději v roce 2012 přestanou používat klecová vejce a rozhodly se odebírat vejce pouze od dodavatelů, kteří mají ve svých chovech vyšší standard pro pohodu zvířat. Mezi oceněnými jsou již dnes významné obchodní řetězce, zpracovatelé vajec, restaurace a dokonce jídelny státních úřadů, nemocnic a univerzit v mnoha zemích EU. Ti všichni mají dobrý pocit z toho, že doslova osvobozují slepice z klecí. Firmy oceněné cenou Dobré vejce každým rokem takto zachrání 25 milionů slepic před živořením v klecích.

Cena Dobré vejce také zvyšuje důvěryhodnost oceněných firem, např. velký britský obchodní řetězec Waitrose zaznamenal 21% nárůst prodeje vajec po té, co v obchodech začal zákazníky informovat o svém ocenění.

Ředitel oddělení pro problematiku potravinářské výroby Compassion in World Farming Steve McIvor říká: „Množství a rozmanitost letošních výherců jasně ukazuje, že evropský potravinářský průmysl bere tuto záležitost vážně. Máme tu firmy ze všech koutů Evropy a ze všech sektorů potravinářského průmyslu, které přecházejí na neklecová vejce, a to včetně cateringových služeb, které zásobují státní úřady, nemocnice a univerzity. Reagují nepochybně na to, co podle jejich názoru chtějí evropští spotřebitelé, a dělají to, co je nejlepší pro budoucnost jejich podnikání."

V loňském roce získala cenu Dobré vejce biopekárna Zemanka jako úplně první česká firma a mezi letošní oceněné patří i česká společnost Country Life, kterou nominovala česká Společnost pro zvířata, členská organizace Evropské koalice pro hospodářská zvířata. Country Life, jedna z nejvýznamnějších obchodních společností na českém trhu s biopotravinami, ve svém prohlášení uvádí, že si vždy při svém podnikání uvědomovala dopady na životní prostředí a společnost. Ve snaze přispět ke zlepšení pohody zvířat Country Life prodává ve svém velkoobchodě i maloobchodech pouze biovejce. Získání ceny Dobré vejce pomůže společnosti lépe informovat spotřebitele o důležitosti jejich obchodní politiky, která odmítá klecová vejce.

Letošních 70 výherců z celé EU se připojí k loňským, mezi nimiž byly McDonald´s Europe, Unilever, cateringová společnost zásobující Google Europe a Evropský parlament. Navýší tak rostoucí počet evropských firem, které odmítají vejce od slepic v klecích.

Rostoucí trend spotřebitelů nakupovat etičtěji vyrobená vejce znamená, že evropské firmy mají jasnou příležitost získat vedoucí postavení v oblasti standardů pro pohodu zvířat ještě dříve, než začne v roce 2012 platit zákaz chovat nosnice v konvenčních bateriových klecích. Tento zákaz bude stále umožňovat využívání tzv. „obohacených klecí", které nesplňují požadavky na dobrou životní pohodu slepic. Právě proto cena Dobré vejce vyzdvihuje firmy, které se rozhodly odebírat vejce od dodavatelů, kteří mají ve svých chovech vyšší standard pro pohodu zvířat.

Výhody přechodu na neklecové systémy

Organizace na ochranu zvířat apelují na chovatele nosnic, aby využili nutnosti změny konvenčních klecí v roce 2012 ve prospěch skutečného zlepšení životních podmínek nosnic, aby udělali o krok víc a místo obohacených klecí zavedli chov na podestýlce či chov v výběhem, případně ekologický chov. Náklady nemusí nést sami chovatelé. EU v rámci Společné zemědělské politiky (CAP) umožňuje poskytovat podporu farmářům na zvýšení standardů welfare hospodářských zvířat.

Navíc podle sociekonomické zprávy Evropské komise z roku 2004 (European Commission (2004) Study on the socio-economic implications of the various systems to keeping laying hens) se cena výroby vajec v různých chovech nijak výrazně neliší: rozdíl výrobní ceny v halovém chovu a v klecovém chovu je 1,3 eurocentu na 1 vejce. Rozdíl výrobní ceny ve volném výběhu a v klecovém chovu je 2,6 eurocentu na 1 vejce.

Vyšší výrobní náklady jsou také kompenzovány vyšší cenou vajec z neklecových chovů. Ve výsledku je marže na vejce z volného výběhu přibližně dvojnásobná, než na vejce z klecového chovu.

Prohlášení společností, které přešly na prodej vajec z neklecových chovů:

Alfred Matousek, REWE Group Rakousko: ‚Jsme velmi pyšní, že jsme získali toto ocenění, jelikož potvrzuje naše zásluhy jakožto rakouského průkopníka a náš závazek využívat strategie udržitelného rozvoje. Před 13 lety jsme jako první supermarket v Rakousku začali v našich prodejnách BILLA prodávat pouze vejce z neklecových chovů. Od konce roku 2006 se této politiky držíme ve všech našich obchodech - to znamená i v hypermarketech MERKUR a našich diskontech PENNY.‘

„S potěšením potvrzuji, že společnost Sainsbury‘s je pevně odhodlána postupně nahradit prodej všech vajec z klecových chovů ještě před legislativním limitem roku 2012, a proto úzce spolupracujeme s našimi dodavateli na vytvoření dlouhodobě udržitelné základny dodavatelů vajec z neklecových chovů".
Obchodní ředitel společnosti Sainsbury‘s, Mike Coupe

„Společnost Marks & Spencer je velmi hrdá, že si vytvořila vedoucí pozici na trhu uvedením 100% politiky volných výběhů. Toto rozhodnutí je podporováno velmi pozitivní odezvou našich zákazníků. Naši zákazníci jsou jistě rádi, že mohou koupit jakýkoli z našich výrobků z jistotou, že obsahuje -li vejce, pak je to vejce z volného výběhu".
Guy Farrant, ředitel oddělení potravin, Marks & Spencer

„Je dobrovolným rozhodnutím společnosti Colruyt zastavit prodej vajec z klecových chovů. Souvisí to s kvalitou. Kvalita nabízená zákazníkovi je důležitá. Kvalita znamená udržitelný rozvoj, s ohledem na životní prostředí, lidi a zvířata. (...) Rádi jsme učinili tento krok. Dává dobrý pocit našim zákazníkům i nám, jelikož
naše obchody jdou dobře".
Jan Prinsen, Colruyt Supermarket

Matt Howe, McDonald's UK: Welfare zvířat je pro McDonalds´prioritou. Poprvé jsme zavedli do našeho menu vejce z volného chovu před deseti lety. Iniciativy jako cena Dobré vejce si všímají progresivního chování a odměňují ho a demonstrují tak zákazníkům i tomuto odvětví, že zodpovědné kroky mohou přinášet dobré obchodní výsledky.

Budoucnost patří alternativním chovům

V zemích západní Evropy lze sledovat dlouhodobý kontinuální růst produkce a prodeje vajec z alternativních chovů a naopak pokles produkce a prodeje vajec z klecových chovů. V roce 2007 prodej neklecových vajec ve Velké Británii poprvé převýšil prodej vajec klecových. Zatímco v roce 1995 podíl alternativních chovů ve Velké Británii představoval pouze 10,5 %, v roce 2004 to už bylo 30 % a odborníci předpokládají, že v průběhu pěti let jejich podíl přesáhne 50 %. V mnohých zemích EU je podíl neklecových vajec ještě vyšší než v Británii: v Dánsku 38 %, v Holandsku 45 %, v Rakousku 45 %, ve Švédsku 50 %. Tlak veřejnosti přiměl mnohé země k přijetí zákazu konvenčních klecových chovů ještě před účinností směrnice EU. Tento zákaz již platí ve Švédsku, Německu, Švýcarsku (není členem EU) a Lucembursku. Německo zakázalo i obohacené klece od roku 2012. Rakouský parlament zakázal konvenční klece od roku 2009 a obohacené klece od roku 2020.

I když v České republice informovanost o alternativních chovech nosnic není tak vysoká, i u nás už tyto chovy existují a bohužel jejich produkce nestačí pokrýt zvyšující se poptávku spotřebitelů, a tak se ke škodě našich zemědělců velká část neklecových vajec dováží. Zkušenosti z EU ukazují, že ty společnosti, které dokáží reagovat a přizpůsobit se zájmu zákazníků o životní pohodu hospodářských zvířat, jsou schopné učinit rozhodnutí, která přinášejí i obchodní zisk.

Více informací o problematice produkce vajec a udělování cen Dobré vejce naleznete na www.thegoodeggawards.org. V případě zájmu ucházet se o cenu Dobré vejce se prosím obraťte na Romanu Šonkovou, koordinátorku Evropské koalice pro hospodářská zvířata, Compassion in World Farming, email: romana@ciwf_org, mobil: 731 101 200.

Další důležité zdroje, z nichž čerpala i autorka tohoto článku:

 • www.ciwf.org
 • www.spolecnostprozvirata.cz
 • Nadace na ochranu zvířat (2008): Střední a východní Evropa hledá zodpovědné prodejce - Průzkum produkce a prodeje vajec v zemích Visegrádské čtyřky,
 • Šonková, R. (2006): Welfare v ekologickém zemědělství, Šance pro lepší život hospodářských zvířat
 • Ministerstvo zemědělství ČR (2008): Situační a výhledová zpráva, drůbež a vejce

 

 

Pro Bio-info zpracovala Romana Šonková

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft srpen rgt
Po Út St Čt So Ne
31           1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31            
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,