Projekt EKOWIN pokračuje

Projekt_EKOWIN_pokra__uje_diskuse_1.jpg Projekt EKOWIN – projekt přeshraniční spolupráce na ochraně přírody ekologizací vinohradnictví, pokračuje do své další fáze.  

Jedním z důležitých prvků tohoto evropsky unikátního projektu, na kterém participují vinohradníci z Moravy, Rakouska a Maďarska, jsou terénní návštěvy konzultantů v této oblasti a jejich poradenství ekologicky hospodařícím vinohradníkům přímo u nich v terénu.

Začátkem měsíce srpna se taková terénní konzultační inspekce uskutečnila. Trojice ve složení Uwe Hoffman, Milan Hluchý a Štěpán Hluchý navštívila vinice vinařů kteří jsou zapojeni do projektu EKOWIN v Novosedlech, Popicích a Němčičkách.

Novosedly

Jednoznačně největší plochu ekologicky obhospodařovaných vinic má v současné době firma Petra Marcinčáka (něco přes 100 hektarů). „Vzhledem k letošnímu vcelku příznivému průběhu počasí mohu říci, že tlak houbových chorob nebyl ve srovnání s rokem  2010 nijak extrémní. Samozřejmě i letos lze tu na Mikulovsku spatřit několik zcela zničených vinic, které jsou svými majiteli či uživateli neobdělávané,“ uvedl Ing. Petr Marcinčák a pokračoval: Šlo vesměs o konvenčně obhospodařované vinice poničené již od počátku července padlím, které se vinohradníci pokoušeli léčit, ovšem neúspěšně. Co mám poznatky, tak ekologicky obhospodařované vinice jsou na tom po stránce zdravotního stavu mnohem lépe než vinice konvenční, což bylo možno zaznamenat i v loňském roce.“
Marcinčák je také zapojen do projektu EKOWIN – letos osel speciální, 14-ti druhovou směsí bylin každé druhé meziřadí všech 105 hektarů, které obhospodařuje v ekologickém režimu. Půdu si stihl dobře připravit a vzhledem k časně jarnímu termínu osevu se jim podařilo zachytit dobrou půdní vlhkost ze zimy a vzejití společenstvem bylin bylo tak velmi slušné.

Projekt_EKOWIN_pokra__uje_Petr_marcin____k.jpgPetr Marcinčák ve vinici Nad cihelnou, kde pěstuje Sauvignon.

„Brzké osetí se ukázalo být dobrým tahem nejenom proto, že sezóna byla poměrně sušší a tak vzetí z pozdějšího osetí už by nemuselo být tak úspěšné. Mírný deficit srážek dokonce pociťovaly i některé vinice. Jednu z mladých, teprve čtyřletou vinici, máme na silně štěrkovité, poněkud více propustné půdě a na ní se letošní menší množství srážek projevilo,“ dodal Ing. Marcinčák. S údržbou travního porostu nespěchali, protože bylo nutné nechat odkvést a vysemenit některé z rostlin, zejména svazenku a hořčici. Náskok jarním výsevem se vyplatil, a to nejenom kvůli pozdějšímu suššímu počasí, ale též pro to, že ozelenění se dostatečně zhmotnilo a zapojilo. Z mechanizačních prostředků pro údržbu porostu používali výkyvnou mulčovací výkyvnou sekci k variabilním vyměnitelným nádstavcem, kde je možno zapojit též rotační brány. Každé druhé meziřadí, kde zůstalo původní přirozené zatravnění, bylo klasicky mulčováno.

V příkmenném pásu má již druhým rokem osetu kostřavu. Ochranu shrnuje Petr Marcinčák následovně: „Zhruba do předposledního srpnového týdne jsme byli někde na jedenácti ošetřeních. Do posledního ošetření jsme ještě přidali trošku mědi, zejména kvůli čerstvě se objevivší infekci peronospory na mladých listech. Celkově jsme tak na přibližně třech kilech mědi na hektar. Dále už budeme pracovat jen s vodním sklem a Vitisanem proti plísni šedé – uvidíme co se bude dít. Vinice jsou celkově zdravé, úroda vypadá slibně, jediné co nás trochu trápí je množství hmyzu napadajících zaměkající hrozny. Následující dny rozhodnou. Každopádně na hodnocení ročníku jako takového je samozřejmě brzy.

Uwe Hoffmann zhodnotil návštěvu u Petra Marcinčáka takto: „Vinice byly ve velmi dobrém stavu. Pouze v některých mladých výsadbách bylo možno zaznamenat příznaky stresu suchem. Jinak vše ostatní je dobře vyvinuto a zcela zdravé, bez zjevných poškození či napadení chorobami. Myslím, že pan Marcinčák může být zatím spokojen“.

Projekt_EKOWIN_pokra__uje_bylinna_sm__s.jpgVyselektovaná bylinná směs původního, přirozeného náletu

Projekt_EKOWIN_pokra__uje_druhova_sm__s.jpgSpeciální 14-ti druhová směs připravená v rámci projektu EKOWIN

Popice

Gotberg v Popicích patří k relativně novým firmám – založen již v roce 2004, kdy začínali s výsadbou vinic, od počátku se zaměřil na systém ekologického vinohradnictví a nyní obhospodařují v tomto režimu 100% svých vinic. Patří tak se svými 43 ha k největším pěstitelům v systému bio.

Diskuze s hosty se odehrávala okolo agrotechnických opatření týkajících se hlavního tématu projektu ECOWIN – zatravnění. Stanislav Málek (vinař společnosti) a Petr Otřísal (vinohradník) informovali o stávající situaci jednak v ochraně vinic a jejím zdravotním stavu a také o managementu zatravnění. Bylo kromě jiného poznamenáno, že ve gotberských vinicích, kde je doposud zatravnění přirozeným náletem, se vyskytuje poměrně hodně pýru, což nedělá situaci snadnou pro přípravu půdy pro jarní osev. Byly navrženy varianty sečení (v tomto roce) a dále přiorání na zimu a jarní odorání. Uwe Hoffmann doporučil i během sezóny 2012 příkmenný pás mechanicky udržovat tak, aby půda byla připravena pro výsev na jaře 2013. Upozornil na důležitost včasného jarního výsevu pro zachycení zimní vláhy, které zabezpečí vhodné podmínky pro vyklíčení semen. Variantou výsevu je i to, že se příkmenný pás připraví okopávačkou nyní a ještě do vinobraní se oseje.

Výsevní směs se může připravit ve stavební míchačce. Je doporučeno smísení s pískem nebo tím nejjemnějším přesátým zahradním substrátem, čímž se může docílit snížení výsevku až na 15 kg/ha, v některých případech i pod 10 kg.

Tam, kde je slabě rostoucí zatravnění, bylo gotberským doporučeno na jaře rozhodit kompost, který bude okamžitě zapraven do země. Následně na to může dojít po zrotavátorování k osetí. Obecně práce s půdou jsou doporučeny až v těchto termínech a to kvůli mobilizaci dusíku.

Geologické a pedologické poměry gotbergských vinic

Tratě Svidrunk a Sonberk: hluboké třetihorní naváté spraše. Jde o velmi hluboký půdní horizont.
Trať Panenský kopec: zterasováním byly půdní horizonty převrstveny. Desky jílovců vymezují úrodnost půdy. Zatravnění zde tolik neprosperuje, půdní profil je velmi mělký.

Co se týče zdravotního stavu v době návštěvy, sdělil Vinařskému obzoru vinohradník Petr Otřísal následující: „Pouze odrůdy, které jsou citlivější na oidium, jako např. Frankovka, Sylvánské či Chardonnay, jsou lehce chycené, jinak máme vinice zcela zdravé. Oidium napadalo velmi lokálně. Když uvedu příměr, jdete po řádku, vše je zcela zdravé a najednou na jednom keři jsou dva hrozny, které jsou velmi napadené. Podařilo se to ale zastavit, bobule dále nepraskají. K dnešnímu dni jsme na šesti ošetřeních. Padlí jsme třeba objevili na nových přírůstcích zálistků, což ukazuje, že infekční tlak tu stále je, ale budeme ještě osečkovávat. U muškátu budeme vzhledem k fenofázi aplikovat ještě jeden ukončovací postřik, zřejmě Vitisanem. „

V diskuzi o letošním místním napadení Frankovy oidiem, a to jak u biovinařů, tak i ve vinicích v integrované produkci či v konvenčních, odpověděl Vinařskému obzoru Uwe Hoffmann: „Frankovka patří mezi vedle Modrého Portugalu odrůdy, které jsou extrémně citlivé na oidium. Jedním z faktorům, který může zásadně ovlivňovat tuto slabinu je i silný růst této odrůdy (zejména s přihlédnutím k výživnosti půdy, obsahu dusíku a také ke klonům, které takto byly v minulosti cíleně selektovány – pozn. red.), kdy v kritických obdobích mohou být pletiva řidší a tím i více přístupná pro patogena. Právě proto je třeba zvolit ve správný čas a správným způsobem nejenom zelené práce, ale též vhodně samotné ošetření, zejména v případě aplikace pouze kontaktních přípravků, které jsou povoleny v bioprodukci.
Situace na Moravě je identická jako jinde ve střední Evropě. Letošní rok byl ve znamení převažujícího tlaku oidia. Po loňském roce extrémního výskytu houbových chorob lze zaznamenat, že se letos ošetřuje pečlivěji“.

Projekt_EKOWIN_pokra__uje_v_sidle.jpgBylo deštivo a tak vedoucí trojlístek odborníků z Gotbergu (pánové M. Mlejnek, S. Málek a P. Otřísal) diskutuje s U. Hoffmanem a M. a Š. Hluchými v hale sídla společnosti

Němčičky

Vinice Richarda Stávka v Němčičkách patří rozlohou nejmenším výměrám vinic zapojených do projektu. Drobné vinice v rozmezí kolem 10-15 arů na sedmi místech rozesety po katastru obce dělají hospodaření v ekologickém režimu poněkud nesnadným zejména z hlediska přesunu techniky, různých fenofází a odlišných mikroklimatických podmínek. 

Skupinka si prošla vinice ve dvou tratích. Ve Veselých, jihozápadním svahu na sprašových půdách, se nachází vinice hustého sponu (přibližně 8000 keřů/ha), která byla předchozím vinohradníkem udržována v herbicidním úhoru. Nyní je zde přirozená nálet a ob řádek je vinice plečkována. Vinohradník zvažuje jednu z možných forem zatravnění, která je doporučena v rámci projektu ECOWIN a to výsevem ze sena z blízkých přírodních rezervací (Zázmoníky, Nosperk aj. – pozn. red.). „Tato varianta je samozřejmě velmi zajímavá“, sděluje k problematice Uwe Hoffmann a připomíná, že možností, jak nastlat ve vinici seno je několik: „Záleží na tom, kde chceme společenstvo bylin nechat vysemenit – podle toho se nastele pod keře do příkmenného pásu, do požadované šíře meziřadí a nebo celoplošně. Doporučil bych tyto operace řešit až na podzim po vinobraní, kdy bude více času. Co se týče tloušťky vrstvy nastlaného sena, jde spíše o to, kolik sena máme k dispozici. Kromě vysemenění seno vypomůže zvýšit podíl organické hmoty v půdě a zlepší také její strukturu, ve svazích pak může napomoci zabránění eroze.“

V trati Bočky v těsném sousedství evropsky významné lokality NATURA 2000 se nachází 2 vinice. V nich je celoplošné zatravnění přirozeným náletem bylin. Vinice jsou též smíšené výsadby. Před několika lety nebyly obdělávány, což ovlivnilo jejich vitalitu. Přísným řezem a podpůrnými bylinými prostředky se situace výrazně zlepšila. „Kondice je úměrná stáří vinic. Jsou v dobrém zdravotním stavu. Zatravnění přirozeným náletem bylin je mimořádně druhově pestré, hodnotné a jsou v něm přirozeně zastoupeny i ty druhy, které se nyní v rámci projektu doosévají. Na současném zatravnění není co vylepšovat, snad bych jen doporučil udržet současný stav a vhodně zvolenými agrotechnickými opatřeními pomoci rychlejší revitalizaci révových keřů“, komentuje Bočky Uwe Hoffmann.
Vinice jsou v meziřadí sečeny ob řádek, aby ve vinicích byly neustále některé rostliny v květu jako pastva pro hmyz. Objevuje se zde na jaře problém s různorožcem. „Domnívám se, že by v tomto případě mohl pomoci Spintor – přípravek vyráběný z bakterií, který je určen jako biologický insekticid jak pro polní plodiny, tak i do trvalých kultur“, komentoval situaci Milan Hluchý a pokračoval: „Na první pohled zde nebude problém z fyzikální strukturou a jejím utužením, který sledujeme ve vinicich, kde byla dlouhodobě používána velká a těžká mechanizace. Daří se zde množství půdních živočichů a rostlin, které půdu dobře udržují.“
 
Projekt_EKOWIN_pokra__uje_diskuse.jpgDiskuze při identifikaci bylinných společenstvech ve vinici v trati Bočky, která je ze tří stran obklopena evropsky významnou lokalitou systému NATURA 2000; uprostřed Uwe Hoffmann, dále na snímku Milan Hluchý a Štěpán Hluchý.

Konference v Uhrách

V rámci projektu EKOWIN se začátkem září za účasti také delegace moravských a rakouských vinařů uskutečnila výroční konference projektu EKOWIN a to tentokrát v Maďarsku v areálu Západomaďarské univerzity v Mosonmagyáróvár na fakultě zemědělských a potravinářských věd. Kromě odborné části setkání (seminář s přednáškami – prezentace zástupců ze všech účastnících se zemí; projekt ECOWIN paralelně probíhá jako moravsko-rakouský, rakousko-maďarský a rakousko slovenský, prezentace dosavadních výsledků projektu ze 3 zemí, ochutnávka vín zesedmi vinařství zapojených v projektu) se přítomní zúčastnili i doprovodného programu a druhý den navštívili blízké opatství a jeho vinařství ve slavném městečku Pannonhalma. Pozoruhodné je to, že tento klášter byl roku 996 založen pražským benediktýnským mnichem Adalbertem, který byl spolu s ostatními bratry  z našeho hlavního vypuzen z politických důvodů. Klášterní vinařství hospodaří na 45 hektarech vinic, z toho 10 má již několik let v ekologickém režimu a v posledním roce ověřuje různé směsi zatravnění.

Richard Stávek

 

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft říjen rgt
Po Út St Čt So Ne
40       1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31  
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

františek: jen jsem se nikde nedočetl jak chtějí výpadek vajec z klecového chovu...
Klecovým chovům odzvonilo,
Hynek: Jako zákazníkovi Vodafonu se mi to líbí, že se snaží jít energii...
Vodafone se připojil k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje,
Tom Václavík: Dobrý den, Patricie, články zveřejňuji, jakmile je dostanu.
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,