Pesticidy v biopotravinách? Novináři hledají senzaci za každou cenu

Minulý týden některá česká média informovala o výsledku kontroly cizorodých látek v potravinách, jež každoročně provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Mezi pozitivními nálezy byly také biopotraviny. Podívejme se na výsledky podrobněji.  

Dne 7.5. v Hospodářských novinách a na TV Prima a následně na několika internetových portálech, které informaci převzaly, byla veřejnost informována o výsledcích „Zprávy o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2009“ Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Informace, uvedené v článku iHNed, jsou ovšem zcela zavádějící a snažící se vyvolat senzaci. Na tuto skutečnost upozornila dnes také SZPI, tedy autor zprávy, ze které novinářka čerpala. V prohlášení SZPI se mimo jiné píše:

„Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2009 odebrala 39 vzorků biopotravin. U 10 z nich (8 zahraničních a 2 tuzemských) bylo citlivými laboratorními přístroji zjištěno stopové množství reziduí pesticidů. Všechny tyto hodnoty však vyhověly limitům, které jsou stanoveny v právních předpisech. V žádném případě se nejednalo o nebezpečné potraviny, proto také SZPI neprováděla žádná opatření na trhu. Spotřebitelé tedy nemají důvod se konzumace biopotravin obávat.“

Média překroutila fakta

Autorka výše zmíněného článku na serveru iHNed píše, že v České republice přibývá výrobců biopotravin „bez oprávnění“. To samozřejmě není pravda, kdokoli chce na trh uvádět certifikované biopotraviny podléhá právním předpisům, které jej nutí k řádné registraci u Ministerstva zemědělství a uzavření smlouvy s kontrolní organizací. Žádný výrobce ani zemědělec nemůže na trh uvádět bioprodukty bez platného osvědčení.

Autorka dále píše: „Z 39 testovaných vzorků deset nevyhovělo. Obsahovaly pesticidy. Tedy čtvrtina testovaných BIO potravin vůbec BIO potraviny nejsou“. To je opět zavádějící spekulace. Ani jeden ze vzorků biopotravin, které dle zprávy SZPI obsahovali rezidua, nepřekročil maximální mez pro obsah cizorodých látek, stanovenou nařízením ES. Neporušil tedy žádnou právní normu pro potraviny. Aby mohla být kterákoli biopotraviny zbavena osvědčení, muselo by být prokázáno úmyslné použití zakázaného prostředku, k tomu zatím nedošlo.

Autorka článku na portálu iHNed spekuluje: „byznys z biopotraviny jak tak výnosný, že se některým nevyplatí dodržovat přísná pravidla a podvádějí“. To je nařčení, které nemá jakoukoli oporu ve faktech, v České republice se zatím nestalo, že by přísný kontrolní systém v ekologickém zemědělství zjistil používání zakázaných pesticidů biofarmáří. Autorka na konci článku píše: „Ovoce a zelenina s označením BIO je výnosný byznys“. Každý novinář by si měl předtím, než jakoukoli informaci zveřejní, svá tvrzení ověřit. Pokud by tak autorka udělala, zjistila by, že „byznys“ s bioovocem a zeleninou rozhodně není výnosný, desítky českých biofarmářů, jež se každý den dřou od rána do noci na svých polích, by jistě autorce rádo řeklo své.

Vyjádření Ministerstva zemědělství

Také Ministerstvo zemědělství, jež má nad ekologickými zemědělci a výrobci biopotravin dohled, považuje informace za natolik důležité, že k nim vydalo vlastní vyjádření. V něm se mimo jiné uvádí: „S ohledem na charakter informace bychom rádi upozornili na skutečnosti, které považujeme ze strany zveřejněných textů za zcela zavádějící. Považujeme za velmi důležité zdůraznit, že nalezená množství pesticidů se pohybovala ve většině případů na hranici detekovatelnosti a sedm vzorků z deseti obsahovalo detekovanou látku v řádu pouhých tisícin miligramu na kilogram produktu. Maximální limity reziduí pro konvenční potraviny,  stanovené na základě Nařízení ES  396/2005 pro běžné potraviny, jsou přitom v řádech desetin až jednotek miligramů na kilogram (viz tabulka na konci článku). To znamená, že nalezená množství v biopotravinách nemohou být v uváděných vzorcích považována v žádném případě za zdraví škodlivé. Formulace, kterou ve svých textech použila media, považujeme proto za velmi zkreslující a zavádějící.“

„Biopotraviny, které obsahují řadově tisíciny z maximálních množství reziduí, která jsou povolena pro běžné potraviny, v žádném případě nepředstavují zdravotní riziko pro konzumenta!

Dodržování stanovených postupů při výrobě biopotravin je přísně sledováno. S ohledem na vzrůstající počet ekologicky hospodařících subjektů je naší logickou snahou zvyšovat adekvátně i počet analýz zaměřených na sledování pesticidů v produktech ekologického zemědělství. Vedle státních kontrolních orgánů (SZPI, ÚKZÚZ, SVS), mohou v rámci svých kontrol odebírat vzorky produkce také tři kontrolní subjekty, které zodpovídají za certifikační a kontrolní činnost v oblasti ekologického zemědělství. Od roku 2010 navíc probíhají takzvané úřední kontroly ekologického zemědělství na 5 % ekofarem ročně. Tyto kontroly provádí ÚKZÚZ. V případech, kdy je na místě kontroly podezření pro možné použití látek zakázaných v ekologickém zemědělství, je proveden odběr vzorků k analýze.“

Co se vlastně zjistilo

Z 39 odebraných vzorků biopotravin byl u 10 zjištěn obsah pesticidů. Jak je ale vidět z tabulky na konci článku, zjištěná množství nejenže nepřekročily limity, které jsou dány pro běžnou konvenční produkci, ale byly zjištěny jen ve stopových množstvích. Tedy z pohledu SZPI se jednalo o produkty nezávadné.

Čistě matematicky, podíl kontaminovaných vzorků biopotravin byl 25,6 procenta, naproti tomu celkový podíl kontaminovaných vzorků všech zkoumaných potravin dosáhl 52 procent.

Osm z deseti výrobků bylo dovezeno ze zahraničí a dále bylo zjištěno, že surovina na jeden z českých výrobků pocházela z Německa. U výrobků, pocházejících z České republiky je důvod jejich kontaminace prošetřován.

V případě látky piperonyl butoxid, zjištěný u výrobku Bio špaldoto společnosti Pro-bio s.r.o., se navíc nejedná o pesticid. Tato látka nepatří mezi pesticidy, používá se jako synergistická přísada do biocidních prostředků na bázi přírodních pyretrinů. Vlastní přírodní pyretriny (bez uvedené přísady) jsou nařízením rady (ES) 834/2007 a nařízením komise (ES) 889/2008 povoleny k ochraně rostlin v ekologickém zemědělství. Ke kontaminaci bioplodin piperonyl butoxidem mohlo dojit zřejmě v důsledku ošetření skladu biocidním (insekticidním) přípravkem.

Reakci společnosti Pro-bio, jejíž jeden výrobek byl chybně uveden mezi těmi, které obsahovaly zbytek pesticidů, si můžete přečíst zde.

Další provedené analýzy na biopotravinách nenašly žádná porušení

V roce 2009 byl kontrolními organizacemi působícími v ekologickém zemědělství prováděn standardní sběr vzorků biopotravin. Jen ve 3 případech z 33 došlo dle sdělení Ministerstva zemědělství k pozitivnímu nálezu.

Test MF DNES.cz z poloviny března 2009 srovnával obsah chemických pesticidů v biozelenině a konvenční zelenině, zakoupené v maloobchodní síti v České republice. Z jedenácti vzorků biopotravin jich devět neobsahovalo ani stopu po pesticidu.  

Test objevil jen dvě výjimky: izraelská biorajčata obsahovala přírodní pesticid, který mohou ekologičtí pěstitelé používat, a byla tedy v pořádku. Ve španělských biopaprikách však byly zbytky fungicidu (syntetického prostředku proti plísním), třebaže ve stopovém (téměř nezaznamenatelném) množství.

Naopak, ve 14 konvenčních vzorcích z 24 testovaných test iDNES našel celkem 36 různých pesticidů.

Kontaminace bioproduktů pesticidy je většinou nezaviněná

Většinou se rezidua pesticidů do bioproduktů dostávají náhodně, bez viny ekologického zemědělce. Nejčastěji se tak děje větrem ze sousedního pole nebo použitím kontaminované vody. Velký problém je také stará zátěž v půdě, tedy zbytky látek používané na poli předtím, než bylo pole převedeno na ekologický systém hospodaření.

Je také důležité zdůraznit, že odpovědnost za ochranu bioproduktů před případným přenosem pesticidů nese paradoxně ekologický zemědělec, nikoli ten, který pesticidy používá. Ekologický zemědělec zajištěním této ochrany (prostřednictvím ochranných pásů mezi svým a sousedním konvenčním polem) dobrovolně snižuje svoje výnosy.

Biopotraviny nejméně chemicky zatížené

Ekologické zemědělství a výroba biopotravin je jediný systém, který prostřednictvím certifikace a inspekce nezávislými kontrolními orgány ověřuje, že se pesticidy, chemická hnojiva ani chemické  medikamenty nepoužívají v celém systému produkce biopotravin.  

Ekologické zemědělství je udržitelný systém zemědělských postupů, které nepřipouštějí používání jedovatých a dlouhodobě působících pesticidů (herbicidů, insekticidů a fungicidů) a syntetických hnojiv. Při zpracování bioproduktů není povoleno používání antibiotik, syntetických hormonů, geneticky modifikovaných organizmů či ozařování. Právní normy v ČR a EU předepisují, že výroba biopotravin musí být maximálně šetrná, musí zachovat přirozené vlastnosti produktu a nesmí být použito uměle vytvořených látek. Navíc, chov hospodářských zvířat ve vazných stájích a klecových chovech je zakázán.

Biopotraviny spotřebitelům zaručují nejmenší možné použití umělých chemických látek a minimum reziduí nepovolených látek v konečném výrobku. Pokud tedy lidé chtějí minimalizovat rizika kontaminace vyjmenovanými chemickými látkami, měli by při nákupu potravin vyhledávat ty, nesoucí označení „Bio“.

Je-li zjištěno porušení právních předpisů o ekologickém zemědělství, hrozí výrobci stažení výrobku z prodeje a ztráta práva užívat označení odkazujícího na ekologický způsob produkce. Pokud bude použití nepovolených prostředků prokázáno ekologickému zemědělci, který surovinu vyrobil, hrozí mu odebrání certifikace a zahájení správního řízení.

Ekologické zemědělství je nadstandardně kontrolovaným systémem, s možností dohledatelnosti původu až na konkrétního zemědělce. Kontrola je v ČR zajišťována třemi kontrolními subjekty, od letošního roku nově také Ústředním kontrolním a zkušebním ústave zemědělským, který má pravomoc také odebírat vzorky produkce. „Jakékoliv porušení legislativou daných náležitostí a povinností, tedy i překročení míry reziduí pesticidů v biozelenině, je podnětem k těm nejpřísnějším postihům, ke kterým patří nejen vysoké pokuty, ale samozřejmě odebrání i certifikace,“ uvedl Karel Quast, předseda Sekce pro biopotraviny při Potravinářské komoře ČR.

Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2009

Přehled biopotravin s nálezem a srovnání s povoleným množstvím pro konvenční potraviny:

náze vzorku

název analytu

výsledek rozboru

jednotka

 

Maximální limit reziduí pro konvenční produkty

stát původu

Alnatura Tomaten Ketchup BIO

dimethomorph

0,003

mg/kg

1 mg/kg

Německo

BIO-MANDARINY

o-fenylfenol

0,499

mg/kg

12 mg/kg

Itálie

Jihlavské karbanátky BIO

propamocarb

0,007

mg/kg

5,4 mg/kg

 Česká republika

BIO RÝŽE KULATOZRNNÁ natural

piperonyl butoxide

0,011

mg/kg

10 mg/kg

Itálie

Banány Bio

thiabendazol

0,007

mg/kg

5 mg/kg

Peru

BIO - Citrony

imazalil

0,002

mg/kg

5 mg/kg

Itálie

Česnek bio 3 ks

prochloraz

0,004

mg/kg

0,5 mg/kg

Itálie

BIO Mražený hrášek

fluazifop

0,048

mg/kg

 

Slovensko

BIO Mražený hrášek

fluazifop-P-butyl

0,056

mg/kg

1 mg/kg

Slovensko

BIO Mražený hrášek

haloxyfop

0,16

mg/kg

0,1 mg/kg

Slovensko

Rajčata cherry BIO

fenhexamid

0,007

mg/kg

1 mg/kg

Itálie

Zeleninové špaldoto

piperonyl butoxide

0,003

mg/kg

10 mg/kg

 Česká republika

 Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Tom Václavík, vydavael Bio-info.cz

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft červen rgt
Po Út St Čt So Ne
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30          
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,
dyyl: Velmi dobré informace! --- gastromania.cz/chladici-a-mrazici-technika.html
V centru Prahy otevřel obchod Minimum Waste,
dyyl: Mám zájem!
Bělokarpatský biojarmark opět na Ozvěnách Horňácka,