Český trh s biopotravinami v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku

Biotop_mlecne_vyrobky.jpg Český trh s biopotravinami v roce 2010 zůstal na hodnotách předchozího roku, pro rok 2011 se očekává mírný nárůst spotřeby.  

Celkový obrat biopotravin včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 miliardy korun. V České republice utratili spotřebitelé v roce 2010 za biopotraviny 1,6 miliardy korun, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů stagnuje okolo 0,7 %. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Po výrazném nárůstu trhu biopotravin v letech 2005-2008 došlo v posledních letech ke stagnaci maloobchodního obratu. Hlavním důvodem ke stagnaci maloobchodního obratu v roce 2010 je především snižování cen biopotravin v průběhu roku. Ke snížení došlo jednak díky nižším cenám surovin na světových trzích, jednak v důsledku snižování maloobchodních cen zejména v maloobchodních řetězcích jako reakce na menší poptávku ze strany zákazníků, kteří se v důsledku ekonomické krize vrátili k nákupu konvenčních potravin. Celkový objem prodaných biopotravin tak nakonec mohl být v roce 2010 mírně vyšší než v roce 2009.  

Pro roky 2011 a 2012 je očekáván mírný nárůst spotřeby. Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2010 přibližně 2,1 mld. Kč. Z toho obrat v maloobchodě činil 1,5 mld. Kč, ve veřejném stravování přes 11 mil. Kč a téměř 60 mil. Kč dosáhl obrat přímého prodeje. Celkem se tedy na českém trhu prodalo v roce 2010 biopotravin za 1,6 mld. Kč, což je srovnatelné s revidovanými údaji pro rok 2009.  

Významně vzrostl export biopotravin, kdy české společnosti vyvezly do zahraničí biopotravin za přibližně 505 mil. Kč. Mezi největší exportéry patřily, stejně jako v roce 2009, firmy RACIO, s.r.o., Sonnentor, s.r.o.  FRUJO, a.s. a PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

Podíl biopotravin z dovozu na celkovém domácím maloobchodním obratu nelze jednoznačně stanovit z důvodu nedostupnosti dat. Objem dovozu finálních biopotravin (tj. bez zahrnutí dovozu bioproduktů a biopotravin určených k dalšímu zpracování) je odhadován ve výši 46 % maloobchodního obratu v ČR. Hlavními dovozci v roce 2010 byly firmy Hipp Czech s.r.o., Fair Trade Centrum, s.r.o., Excellent Plzeň, s.r.o. a SUNFOOD VM s.r.o. Významný podíl dovozu realizují také přímo maloobchodní řetězce, především dm drogerie markt s.r.o.

Nejvíce biopotravin nakoupí čeští spotřebitelé v maloobchodní řetězcích (67,2 %, tj. za 1,1 mld. Kč v 2010), na druhém místě pak v prodejnách zdravé výživy a biopotravin (19,4 %). Okolo 4 % biopotravin se nakoupilo v lékárnách a významně stoupl prodej přes drogistické řetězce (zejména dm drogerie markt s.r.o.; 3,2 %). Naopak na polovinu klesl podíl prodeje v nezávislých drobných prodejnách potravin (1,2 %). Podíl přímého prodeje biopotravin zahrnující přímý prodej jak ze dvora, tak i od výrobců a distributorů zůstal na úrovni 4 % a přibližně 0,8 % biopotravin, stejně jako předchozí rok, se prodalo prostřednictvím gastronomických zařízení.

Struktura hlavních kategorií biopotravin je dlouhodobě stabilní. V roce 2010 se na maloobchodním obratu nejvíce podílely „Ostatní zpracované potraviny“ (33 % podíl, přičemž polovinu tvoří hotové pokrmy typu dětských výživ). Druhou příčku si udržuje kategorie „Mléko a mléčné výrobky“ (25 %), následovaná kategorií „Ovoce a zelenina“ (11 %, zahrnující ovocné a zeleninové šťávy). Z pohledu vývoje došlo k největšímu nárůstu u kategorie „Mlýnské a škrobárenské výrobky“.

Mírně stoupá počet výrobců biopotravin

Ke konci roku 2011 bylo registrováno 422 výrobců biopotravin, respektive 646 výrobních provozoven (včetně 197 provozoven řetězce BILLA, spol. s r.o.). Oproti konci roku 2010, kdy bylo registrováno 404 výrobců (resp. 618 provozoven) vzrostl počet výrobců biopotravin o 4,5 %, přičemž v průběhu roku 2011 začalo nově s výrobou biopotravin 73 firem, 55 svoji činnost skončilo (nejčastěji se jednalo o faremní zpracování).

K nejčastěji zpracovávaným bioproduktům patří, dle převažující činnosti českých výrobců, zpracování masa, zpracování mléka a mléčných výrobků, zpracování zeleniny a ovoce a výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. Velmi významný je také počet registrovaných výrobců vína (77 výrobců).

Z pohledu obratu dosáhla v roce 2010 největší objem výroby opět kategorie „Ostatní zpracované potraviny“ (30 %; zejména podkategorie „Káva a čaj“), následovaná kategoriemi „Mléko a mléčné výrobky“ (18,6 %) a „Pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky (15,7 %).

Celkový obrat výroby biopotravin dosáhl v roce 2010 ve velkoobchodních cenách 1,2 mld. Kč (obdobně jako v roce 2009), přičemž čeští výrobci vyvezli biopotraviny za přibližně 407 mil. Kč  (35 % celkového obratu výroby; v roce 2009 to bylo 352 mil. Kč, tedy 30 %). Nejvíce biopotravin směřovalo do Rakouska (téměř 40 %). Na českém trhu využívali výrobci k prodeji biopotravin nejčastěji maloobchodní řetězce (49 %), prodejny zdravé výživy a biopotravin (27 %) a velkoobchody (12 %).

Do výroby biopotravin se postupně pouští nejen „bio specialisté“, ale také střední a velké potravinářské firmy. Z průzkumu ÚZEI mezi výrobci totiž vyplývá, že u více jak poloviny (51 %) aktivních výrobců se podíl biopotravin podílí na jejich celkovém obratu méně než 5 %. Naopak vyšší než 90 % podíl biopotravin na jejich celkovém obratu uvedlo 21 % výrobců, kteří však realizují zhruba 43 % celkového obratu výroby biopotravin v ČR.

Maloobchodní řetězce dominují v distribuci

Počet registrovaných distributorů ke konci roku 2011 vzrostl na 226 provozoven (resp. 201 subjektů), což představuje nárůst o 21,5 % vzhledem k 186 provozovnám registrovaným k 31. 12. 2010. Je třeba ale zmínit, že v obchodu s biopotravinami navíc působí velký počet subjektů realizujících maloobchodní prodej (tj. maloobchodní řetězce, obchody zdravé výživy apod.), tyto se však dle zákona o ekologickém zemědělství od roku 2006 nemusí registrovat.

Celkový obrat registrovaných distributorů dosáhl v roce 2010 ve velkoobchodních cenách 375 mil. Kč (srovnatelné s rokem 2009). Mezi hlavní distribuované kategorie biopotravin patří trvale „Ostatní zpracované potraviny“ (50% podíl; z toho ¾ tvoří prodej dětských výživ, a to díky dominantnímu postavení společnosti Hipp Czech s.r.o., která je absolutně největší firmou na českém trhu, měřeno obratem z prodeje biopotravin) a dále kategorie „Ovoce a zelenina“ (27 %).

Ačkoliv největším odbytištěm mezi distributory je přirozeně český trh, v roce 2010 významně vzrostl podíl exportu (na 26 % proti 4 % v roce 2009); celkem tedy na českém trhu skončilo 74 % objemu distribuovaných biopotravin v celkovém objemu 277 mil. Kč. K prodeji biopotravin na českém trhu distributoři nejčastěji využívají maloobchodní řetězce (48 %), lékárny (17 %), drogistické řetězce (13 %) a prodejny zdravé výživy a biopotravin (6 %).

Distributoři dovezli v roce 2010 biopotraviny za zhruba 294 mil. Kč (tj. 78 % jejich celkového obratu prodeje), z toho byly ¾ uplatněny na českém trhu; zboží za zbylých 81 mil. Kč bylo dále reexportováno. Do ČR míří zejména hotové výrobky ze západní Evropy, nejčastěji Německa a Rakouska, nově pak Ukrajiny. Dovoz biopotravin je však realizován i samotnými maloobchodními řetězci, objem jejich dovozu vzrostl o 20 % na zhruba 400 mil. Kč

Struktura českého ekologického zemědělství

V České republice se ekologickým zemědělstvím a produkcí bioproduktů k 31. 12. 2011 zabývalo celkem 3 920 ekologických farem (nově vstoupilo do ekologického zemědělství 579 farem, 175 svoji činnost skončilo). Ke konci roku 2011 hospodařilo ekologickým způsobem přes 12 % registrovaných zemědělských podnikatelů v ČR.

Celková výměra ekologicky obhospodařovaných ploch vzrostla na celkových 482 984 ha, což představuje 12% podíl na celkové zemědělské půdě ČR. Podílem ploch v ekologickém zemědělství patří Česká republika k předním zemím na světě.

Odhad dalšího vývoje spotřeby biopotravin

Po výrazném nárůstu trhu biopotravin v letech 2005-2008 došlo v posledních letech ke stagnaci obratu. Podobný vývoj s pozvolným mírným nárůstem spotřeby je očekáván i pro roky 2011 a 2012. V příštích letech se očekává nárůst obratu distribuovaných finálních biopotravin, a to jak růst objemu vyvážených biopotravin, tak objem jejich dovozu.

Potenciál růstu spotřeby biopotravin existuje zejména v rámci gastronomických zařízení a zařízení veřejného stravování (př. školky, školy) a dále v rámci přímého prodeje z farem (př. faremní zpracování včetně prodeje ze dvora, faremní trhy).

Přispět by k tomu měla i stále trvající podpora státu ve formě dotací či zvýhodnění poskytovaných pro ekologické zemědělce a výrobce v rámci Programu rozvoje venkova na roky 2007-2013 a dále nový „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015“ schválený na konci roku 2010. Cílem tohoto Akčního plánu je kromě dosažení 15% podílu ekologicky obhospodařované půdy na celkové zemědělské půdě ČR, také navýšení podílu biopotravin na celkové spotřebě potravin na 3 % a zvýšení podílu českých biopotravin na 60 %.

Zpráva vychází z údajů získaných v rámci výzkumu trhu biopotravin, který je prováděn na Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) z pověření MZe ČR od roku 2009.

Další informace podá:

Ing. Andrea Hrabalová, ÚZEI; tel.: +420 541 211 487; e-mail: hrabalova.andrea@uzei_cz

(Pozn.: Tuto zprávu zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) ve spolupráci s agenturou Green marketing za finanční podpory MZe ČR.)

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

Pokud chcete diskutovat, musíte být registrován a přihlášen

Přihlášení
Uživatel:
Heslo:
Nejste registrovanými uživateli? Zaregistrujte se nyní a využívejte všech výhod Bio-info. Pro odběr zpravodaje, hodnocení článků, diskutování ve fóru a další funkce je vyžadovaná registrace.
 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2019 rgt
lft září rgt
Po Út St Čt So Ne
35             1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30            
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

dyyl: Velmi dobré informace! --- gastromania.cz/chladici-a-mrazici-technika.html
V centru Prahy otevřel obchod Minimum Waste,
dyyl: Mám zájem!
Bělokarpatský biojarmark opět na Ozvěnách Horňácka,
Miloš: Vzali v úvahu i ekologickou zátěž při výrobě a používání...
Nová studie: ekologické zemědělství chrání klima,
Eliska: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, o které město (pozice manažera...
Společnost Country Life přijme manažera e-shopu,
Daniela: Dobrý deň, som študentkou Vysokej školy ekonomickej v Praze a píšem...
Heřmaňák: první částečně bezobalový farmářský trh v Česku oslavil rok,
patricie: skvělá akce, všem doporučuji několik let ... jen: JE TENTO TÝDEN (ne...
Netradiční filmový festival o jídle Země na talíři již příští týden,
Jana: Dobrý den jsem tu nová, chci se zepta máte někdo zkušenost se značkou...
O eko praní trochu jinak – aneb prát eko je někdy fuška,
Šárka: Gratulace Karlovi Kalnému za jeho steaky z anguse...potvrzuji,že jsou...
Známe vítěze soutěže Česká biopotravina roku 2018,