Téma měsíce leden 2009: Biovíno

Biovino_hrozen.jpg Ekologický způsob vinohradnictví a výroba biovína si získává mezi vinaři stále větší popularitu po celém světě. Vinaři si uvědomují, že na přeplněném trhu mohou uspět jen vynikající kvalitou. A právě ekologický způsob vinohradnictví k tomu poskytuje dobré předpoklady.  

Také spotřebitelé přicházejí biovínům na chuť. Nabídka biovín v maloobchodech se v posledních letech výrazně rozšířila, stále více restaurací je zařazuje na svůj vinný lístek.

Výrazným trendem loňského a částečně předloňského roku se v České republice, lépe řečeno na Moravě, stal převod nejkvalitnějších vinohradů do ekologického hospodaření. V polovině roku 2007 bylo v ČR registrováno okolo 5 biovinařů. Do konce roku 2008 se jejich počet zvýšil na více než 60 a celková  plocha ekologických vinic dosáhla více než 400 hektarů. ViniceDůležitým důvodem pro přechod na ekologické vinaří byl také značný pokrok v oblasti biologické ochrany vinohradů v posledních letech. Výzkumníkům, výrobcům a pěstitelům se podařilo najít nové postupy přirozené ochrany vinohradů, umožňující dostatečnou ochranu před škůdci a chorobami bez použití chemických látek.

Mezi podniky, které zařadily všechny nebo některé své vinohrady do ekologického hospodaření, jsou MORAVSKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY BZENEC, RÉVA RAKVICE, VINNÉ SKLEPY VALTICE a další. Znamené to, že v roce 2010 a 2011 můžeme na trhu očekávat příliv řady nových biovín z Moravy. Velký zápas o zákazníka však budou muset svést ze zámořskými biovíny, jak vyplývá z článku BioFach 2009: Největší světová přehlídka biovína.

V článku Biovíno – blýská se na lepší časy přináší Martin Bagar, odborník na biologickou ochranu vinohradů, shrnutí aktuální situace v českém ekologickém pěstování vína.

 

Biovíno – blýská se na lepší časy

Když má člověk vysvětlit, čím se liší biovinařství, nebo obecně biozemědělství, od konvenčního pěstování, tak ho nejdříve napadne, že se zde nepoužívají chemické přípravky a průmyslová hnojiva. To je samozřejmě pravda, ale je to vlastně jen ta nejvíce viditelná a pro laiky srozumitelná špička ledovce. Pod ní se skrývá celý systém vztahů, které fungují od základu jinak. Na vinohradě, který je do jisté míry jednoduchým a uceleným systémem, se to dá dobře ukázat.

 

Základem je půda.

Poté, co biovinař projde první fází a naučí se pracovat bez postřiků a umělých hnojiv, začne si uvědomovat, jak se půda v jeho vinohradě oživuje a jak jejím prostřednictvím dokáže své révové keře ovlivňovat a usměrňovat. Mikrobiální pochody v půdě uvolňují živiny do forem pro révu přístupných, začíná se rozvíjet mykorýza (symbióza mezi houbami a kořeny rostlin), která opět révě zprostředkuje důležité látky.  V takové půdě dokáže vinař svými zásahy, jako například kypřením, výsevem rostlin do meziřadí, jejich kosením nebo válením, uvolňování živin podpořit nebo naopak utlumit, tak jak to réva právě potřebuje. A to je vlastně odpověď na častou otázku: „Jak může vinohrad plodit, když mu nedodáváme živiny formou hnojiv?“ Tady vidíme, že může. Koneckonců, nejlepší vinařské polohy nejsou žádné žírné bohaté půdy. Vezměte si například slavnou oblast Chateauneuf du Pape. To je drsná a kamenitá zem.

 

Jde to bez chemie?

Častá nedůvěřivá námitka na biovinařství zní: Jak je možné udržet hrozny zdravé bez chemických postřiků proti chorobám a škůdcům. Ale ono to lze, dnešní pěstební technologie nabízejí řešení. K dispozici jsou přípravky přírodního původu, mikrobiální nebo rostlinné, které jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Proti škůdcům  se využívají parazité a predátoři, kteří se buď uměle vysazují do vinohradu  nebo se tam namnoží používáním šetrnějších metod.

Ale především, biovinař přistupuje k tomuto problému úplně z opačné strany. Například houbové choroby, které mohou zničit úrodu hroznů jak po stránce kvalitativní, tak co do velikosti sklizně. V běžném konvenčním vinařství vinař používá chemické přípravky k tomu, aby potlačil rozvoj chorob. To nabourává ekosystém ve vinici a oslabuje rostliny. Naopak biovinař se zaměřuje na prevenci napadení révy. Především se snaží vypěstovat zdravý, silný, odolný keř, který má schopnost se infekci bránit a pomocí pěstebních zásahů, jako je řez, odlisťování a další omezovat šíření chorob. Velký vliv má také změna výživy rostlin. Omezením dodávky průmyslových hnojiv se posiluje odolnost vůči chorobám, protože keře, které jsou bohatě hnojeny umělými hnojivy, jsou sice v bujném růstu a mají schopnost dát vysoké výnosy, ale jsou také mnohem náchylnější k chorobám.

A dále, biovinaři dnes mají k dispozici velmi propracovanou metodu využití poměrně jednoduchých látek, jako je hydrogenuhličitan draselný, rostlinné oleje, výtažky z rostlin, některé speciální horniny, pomocí kterých omezují tlak chorob nebo navozují vlastní obranyschopnou reakci rostlin.

 

Ekologické vinařství je moderní

Není pravdivé rčení, že biovinařství je návrat k tomu, jak to dělali naši pradědečci před sto lety. Ano, používáme některé podobné principy, ale používáme je mnohem propracovaněji, na daleko vyšší technologické úrovni.

Poté, co se ve vinohradě přestanou používat toxické látky, podpoří se půdní život a dojde k bohatému ozelenění meziřadí, dochází v biovinohradě k prudkému zvýšení biodiverzity (druhové bohatosti), ať už rostlin nebo živočichů. V minulých třech letech proběhlo na několika moravských lokalitách srovnávání biodiverzity, kde byly srovnávány vinohrady konvenční, dále vinohrady v systému integrované produkce, biovinohrady a sousedící hodnotné přírodní lokality. Příznivým zjištěním bylo, že biovinice vykazují vysoký stupeň biodiverzity, a že se svým charakterem přibližují cenným chráněným přírodním útvarům. U biovinice se tedy můžeme těšit nejen z dobrého vína, z toho že se pěstuje způsobem šetrným k přírodě, ale můžeme se přímo v ní kochat její krásou a bohatostí.

 

Popularita biovína rychle roste

Zajímavé je, že na přeplněném trhu s vínem je biovíno jediný segment, který v posledních letech stále roste. Jde to jednak ruku v ruce s celkovou rostoucí poptávkou po biopotravinách a také tím, že na rozdíl od ostatních komodit, cena biovína je jen zhruba o 15 až 25 % vyšší ve srovnání s konvenčními víny odpovídajícího původu a kvality.

Ano, kvalita biovín. V našich podmínkách často kladená otázka. Renomé biovín u nás není příliš vysoké. Nejspíš je to dáno tím, že nabídka kvalitních biovín u nás nebyla příliš velká. Ale i zde se už blýská na lepší časy. Jednak se k nám dostává více biovín ze zahraničí, kde je nabídka bohatá a jednak se konečně můžeme těšit na rozšíření domácí bioprodukce. V loňském roce se do biopěstování vína pustila řada velmi kvalitních vinařů. V současné době je v přechodném období přes 400 hektarů vinic, to je zhruba desetinásobek dřívějšího stavu.

 

Bio je kvalita!

Ale zpět ke kvalitě biovína. Na to odpovídám: Je to stejné jako u běžných vín. Dobrý vinař udělá dobré víno a špatný udělá špatné. Ale my tady chceme mluvit o kvalitních vínech, není-liž pravda? Zajímavé pro mě bylo před několika lety zjištění, že špičkoví vinaři, a to zejména francouzští, kteří jsou jinak neobyčejně konzervativní, se obrací k biopěstování jako ke způsobu, jak zvýšit kvalitu svých vín. A je to skutečně tak. Právě živější půdy a vitálnější keře umožňují dát vínům bohatost a jejich typický charakter.

A ještě jedno plus pro biovína. Pití vína není jen samotné popíjení nápoje. Je to jakási kultura pití vína. Milovník vína ho zkoumá, zajímá se o jeho původ, diskutuje o něm. A v té chvíli ho jistě potěší, když ví, že bylo pěstováno způsobem, který neškodí přírodě ani zdraví člověka, že pochází z vinohradu, který je živý, krásný, kde se prohánějí motýli a hnízdí ptáci a společně s vinařem může sdílet potěšení ze zralých hroznů, do kterých musel vložit mnohem více péče, znalostí a umu.

Martin Bagar, Biocont Laboratory, spol. s r.o.

 

O autorovi

Martin Bagar se od roku 1993 profesně věnuje biologické ochraně rostlin. Nejdříve v biologické laboratoři Státní rostlinolékařské správy, od roku 1996 ve společnosti Biocont Laboratory, Brno, která se zabývá prostředky a systémy biologické ochrany rostlin. V současné době má na starosti technické poradenství, vývoj a prodej v segmentu ovocnářství a polních plodin. Biocont Laboratory v posledních třech letech uvedla do praxe kompletní technologii biologické ochrany vinic.

Martin Bagar byl také několik let tajemníkem Svazu integrované produkce hroznů a vína, který má velké zásluhy na rozvoji ekologických směrů pěstování révy v České republice.

BioFach 2009: Největší světová přehlídka biovína

Ochutnavka odborne poroty v mezinarodni souteziTaké v roce 2009 slibuje světový veletrh BioFach rozmanitost, kvalitu a požitek v rostoucím segmentu biovína. V roce 2008 představilo odborné veřejnosti svá špičková vína z kontrolovaného ekologického pěstování 347 vystavovatelů z 23 zemí. V roce 2009 se počítá s nárůstem počtu vystavovatelů o 10 %. Biovínu je na veletrhu BioFach věnována celá výstavní hala. „Pozitivní ohlas na novou vinařskou halu jasně ukazuje, že rozhodnutí zlepšit kvalitu prezentace biovína na veletrhu bylo správné. Jsem si jist, že i v roce 2009 bude možno zažít biovíno na veletrhu BioFach z jeho nejatraktivnější stránky“, uvádí Udo Funke, vedoucí projektu, BioFach.

Touhu po znalostech v tematické oblasti biovína je možno utišit v rámci kongresového programu. Kulinářské zážitky zase připraví návštěvníkům špičkoví gastronomové v restauraci přímo ve vinařské hale č. 4A. Vítězná biovína, která získala cenu BioFach International Wine Award, bude možno degustovat ve vinotéce v ochutnávkové zóně vinařské haly. Další informace o soutěži získáte na internetové adrese www.biofach.de/weinpreis.

 

Více bio vína v gastronomii a maloobchodě

 

Prodej vína z hroznů z kontrolovaného ekologického pěstování se vyvíjí velmi pozitivně přes pokračující ekonomický útlum. Trend zvýšeného prodeje biovína je možno v současnosti pozorovat ve všech odbytových cestách. Obraty zdaleka nerostou jen v klasickém maloobchodě. „Gastronomie a specializovaný obchod s vínem nyní zaznamenává, že bio je tématem“, uvádí znalec oboru, Peter Riegel z Orsingenu.

Velké maloobchodní řetězce a diskonty se po dobrém ohlasu u sortimentu biopotravin ujaly tématu vína důsledněji než kdy dříve. „Bio se stalo profilujícím segmentem. Ukazuje se však také, že nabídka biovína pod samostatnými značkami je značně obtížná. Důvodem je omezená nabídka jednotlivých produktů“, vysvětluje Ralph Hintz, odborník v oboru a prodejce vína. To by se však mohlo již brzy změnit. Právě v zemích jako je Francie, Španělsko a Itálie se formují velká družstva výrobců, která převedla dostatečné plochy vinohradů na ekologický způsob obhospodařování. Na trhu však stále chybí dostatečně velká nabídka základních vín v dobré kvalitě pro komplexní zásobování velkých řetězců.

Původ a férovost vína získává na významu

Stále více spotřebitelů chce vědět, odkud vína pocházejí a kdo a jak je vyrobil. V německém maloobchodě se však všeobecně preferují zahraniční biovína. Podíl dovozů ze Španělska a Itálie dále roste, zatímco poptávka po biovínu z Francie zaznamenala Vinice v Jihoafrické republicemírný pokles. Biovína z Jižní Afriky, ale i z Chile a z Argentiny se prodávají velice dobře. Ve specializovaných bioprodejnách, biosupermarketech i vinotékách stále existuje potenciál k růstu, kterého by mohli využít vinaři ze Zámoří. V klasickém maloobchodě s potravinami ovšem vypadá situace jinak. „Silná poptávka je zejména po biovínech z Německa, dále pak z Itálie, Francie a Španělska. Zámoří a Východní Evropa v současné době ještě nemají velký význam, vínům z Východní Evropy ještě chybí věrohodnost u spotřebitele“, uvádí odbornice na trh, Irene Becker-Volkmann. Jihoevropská vína se v oblasti mezinárodních biovín prodávají v německém maloobchodě nejlépe. U italských vín končí v nákupních košících často Prosecco, Pinot Grigio a Merlot. Z Francie je naproti tomu žádaný převážně Merlot a Cabernet Sauvignon, zatímco ze Španělska je zvlášť oblíbená odrůda Tempranillo. U německých vín je zase v popředí ryzlink, Silvaner, Müller-Thurgau, Dornfelder a pozdní burgundské, ale roste i poptávka po odrůdě Regent.

 

Na vzestupu jsou také biovína z fair trade.

Prehlidka viteznych biovin na veletrhu BioFach 2008„Férový obchod obsáhl nyní v povědomí spotřebitelů vedle kávy, banánů a čokolády i oblast vína a z toho profitují zejména vína z Jihoafrické republiky, která se  prodávají dosud speciálně formou férového obchodu“, vysvětluje Dirk Haux, dodavatel vína pro potravinářský maloobchod z Radolfzellu. Velká poptávka je také po fair trade vínech z Argentiny.
Největší zájem o vína z mimoevropských regionů registruje převážně Jižní Afrika a Argentina. Pozitivně se vyvíjí poptávka po biovínech z Kalifornie a Austrálie, zatímco obliba čilských vín mírně klesla. Biovína z Nového Zélandu jsou oblíbená zejména v anglicky mluvících regionech.  
Pokud se podíváme na jednotlivé producentské země zjistíme, že v Čile i Argentině je v ekologickém vinohradnictví přibližně 2 000 hektarů, téměř 2 % z celkových ploch vinohradů. V obou zemích je zatím velká část vinohradů v přechodném období, přesto biovína zažívají velký boom. Hlavní nápor nových biovín se očekáván na přelomu dekády.
Ačkoli přechod na biopěstování viné révy hlásí v Jihoafrické republice stále více vinařů, celková plocha biovinic nedosahuje ani 1 % z celkové rozlohy vinic.

 

Biovína ze slunné Kalifornie

 

Vinice Bonterra v kalifornskem Mendocinu. V popredi Merlot, na uboci Cabernet Savignon a Syrah.V Kalifornii právě probíhá velká ekologická ofenzíva. Čím dál větší počet vinohradů se soustředí nejen na ekologické pěstování, ale také na produkci elektrického proudu pomocí solárních panelů, větrných  turbín nebo na používání ekologických stavebních materiálů. Navíc, často ve vinohradech chovají ovce, kozy nebo kuřata s cílem poskytnout vinicím ekologický přísun hnojiva a zabránění nepřiměřenému růstu. „ Pro kalifornské pěstitele vína je odpovědný přístup k přírodě , nikoli jen marketingový nástroj. Řada vinařů se ekologickou filosofií řídí již roky, nezávisle na současném módním trendu. Patří mezi ně například Fetzer, Frey, Bonterra, Parducci, první CO2 neutrální vinohrad v USA, a Quivira, pěstující víno dle pravidel bio-dynamického zemědělství“, říká Christine Berthold, z německé kanceláře California Wine Institute. V Kalifornii je nyní ekologicky certifikováno přes 4 000 hektarů vinic, což jsou asi 2 % ze všech kalifornských vinic. Nejrychleji se rozšiřují plochy bio-dynamických vinohradů.

 

Špičková kvalita a vyšší cenový segment se prosazují

 

Biovíno se v Německu již etablovalo ve vyšších cenových úrovních. „Vína v ceně kolem 10 EUR a výše se prodávají velice dobře“, pozoruje Peter Riegel. Nejčastěji se však prodávají vína do 4,99 EUR. S několika málo výjimkami stojí biovína v regálech konvenčních maloobchodů od 2,99 EUR. Stále více spotřebitelů přesto akceptuje u biovína i vyšší ceny. U německých biovín se mohou ceny pohybovat až do výše 5,99 EUR.

 

 

Nová směrnice EU pro ekologické vinařství

 

V oblasti směrnic na pěstování vinné révy a výrobu biovína celý obor napjatě čeká na prováděcí pravidla nového nařízení EU plánovaná na rok 2009. Znalci z oboru doufají, že se směrnice budou řídit přísnými vyhláškami svazů jako jsou Ecovin, Bioland, Naturland, Bio Austria, Bio Suisse nebo Nature et Progres. Evropské úřady se však mohou řídit i novými směrnicemi pro bio-dynamické pěstování svazu Demeter. Na valné hromadě svazu Demeter International v Rakousku se nedávno usneslo 30 zástupců ze 17 zemí, mimo jiné z Argentiny, Brazílie a z Nového Zélandu, na minimálních kritériích pro certifikovaná bio-dynamická vína s pečetí Demeter. V centru pozornosti stojí pokud možno přírodní proces kvašení vína. S ohledem na celosvětové bio-dynamické pěstování vinné révy a na klimatické rozdíly bylo upraveno přidávání síry a cukru a byly definovány možnosti regulace kyselosti.

Zdroj: BioFach

 

 

Hodnocení 


Hodnoťte známkou jako ve škole.
Výborný = 1

 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnovějších zpráv přímo do vaší e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte zdarma ještě dnes.

button_objednat.png

 

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0") 31%
Z volného výběhu ("1") 38%
Z hal na podestýlce ("2") 16%
Z klecových chovů ("3") 3%
Je mi to jedno 10%

 Kalendář akcí

lft 2020 rgt
lft červenec rgt
Po Út St Čt So Ne
27     1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31    
 
Přidat akci

Poslední příspěvky

patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
patricie: tradiční bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zavřou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobrý den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací péče lavera,
petr: farmáři se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmáři se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to všechno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám totiž...
Novinka - Opalovací péče lavera,
Jiri: Souhlasím, že monokultury by měly být věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají pořád všichni s tou pšenicí?,
Tomáš Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spočítat úsporu času, kilometrů nebo emisí,
Šárka: Paráda, však to ty zplanýrovaný stráně, kde byly monolitické kultury...
Česko #sazibudoucnost. Co člověk – to strom do 5 let,